Citace

Seznam použité literatury

Publikace:

ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi. 2011. Praha: Fragment. ISBN 978-80-253-1198-1.

BEDNÁŘ, Martin. Zvyšování kvality sociálních služeb In DOLEŽEL Jakub. Spravedlnost a služba, Sborník vydaný k příležitosti 10. výročí činnosti CARITAS-VOŠ sociální Olomouc. Olomouc. CARITAS. 2006.

BICKOVÁ, Lucie, ČERNÁ, Iva, FROULÍKOVÁ, Marie a HAICL, Martin aj. Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách, APSS ČR.

ČERMÁKOVÁ, Kristýna, JOHNOVÁ, Milena. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe – Průvodce poskytovatele. MPSV. 2002.

ESPING-ANDERSEN, Gøsta. The Three Worlds of Welfare Capitalism. New Jersey: Princeton University Press. 1990. ISBN 0-691-02857-5.

HARTL, Pavel. Stručný psychologický slovník. Portál. 2004. ISBN 80-7178-803-1.

HAUKE, Marcela. Pečovatelská služba a individuální plánování. Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3849-9.

KLÍMA, Petr. Pedagogika mimo zdi institucí. In JEDLIČKA, Richard, KLÍMA, Petr, KOŤA, Jaroslav, NĚMEC, Jiří aj., Děti a mládež v obtížných životních situacích. Themis. Praha. 2008. ISBN 80-7312-038-0.

KOCMAN, David. ZIP neboli Začlenění a individuální plánování, In Pro změnu 2010, sborník z konference Quip – Společnost pro změnu, 2011.

KLÍMA, Petr, HERZOG, Aleš, KUNC, Stanislav, RACEK, Jindřich aj. Kontaktní práce. Česká asociace streetwork. Praha. 2008. ISBN: 978-80-254-4001-8.

KLÍMA, Petr, HERZOG, Aleš, KUNC, Stanislav, RACEK, Jindřich aj. Kontaktní práce 2010. Česká asociace streetwork. Praha. 2010. ISBN: 978-80-86728-42-1.

KRUTILOVÁ, Dagmar, ČÁMSKÝ, Pavel a SEMBNER, Jan.  Sociální služby: Tvorba a zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. APSS ČR, rok ani místo vydání neuvedeno. ISBN 978-80-254-3427-7.

MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby. Portál. 2007. ISBN: 978-80-7367-310-9.

MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Portál. 2003. ISBN 80-7178-549-0.

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada, 2006, ISBN: 80-247-1362-4.

MUSIL, Libor. „ráda bych Vám pomohla, ale“. Marek Zeman. 2004.  ISBN: 80-903070-1-9.

MOUNT, Beth. Person-Centred Planning: A Recoursebook of values, ideas and methods to encourage person-centred development. New York, 1992.

NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. MZ. Brno. 2001. ISBN 80-903070-0-0.

REID, Wiliam J. The Task Planner: An Intervention Resource for Human Service Professionals. Columbia Univerzity Press. 2000.

ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. Praha. SLON. 1999. Sociologické nakladatelství (SLON). Praha. ISBN 80-86429-36-9.

 

Časopisy:

BEDNÁŘ, Martin. Úvod do standardů kvality sociálních služeb. Sociální práce/Sociálna práca. 2007. č. 2.

CANGÁR, Miroslav. Výsledok  systémového prístupu: Plán účasti a skúsenosti. Sociální práce/Sociálna práce. Brno. ASVSP. 3/2011.

HANZL, Vladimír. Když dva dělají totéž, není to totéž aneb trochu jiný pohled na individuální plány. REZIDENČNÍ PÉČE. Marcom. Prosinec 2009. ISSN 1801-8718.

CHLOUPKOVÁ, Soňa. SMART nemusí být „chytrý“. Sociální služby. Tábor. APSS ČR.  Říjen. 2012.

JOHNOVÁ, Milena. Příloha časopisu Residenční péče. Plánování zaměřené na člověka a transformace ústavní péče. Marcom. 2006.

SOBEK, Jiří. Osobní cíl v individuálním plánování. Sociální služby. Tábor. APSS ČR. 2009/I.

TŘINECKÝ, Jan.  Individuální plánování, metoda praktické pomoci i příležitost k rozvoji pracovníka. Sociální práce. Tábor. APSS ČR. 2010/XII.

 

Internetové citace:

HERZOG, Aleš, SYROVÝ, Jan, ZIMMERMANNOVÁ, Martina a RACEK, Jindřich aj. Pojmosloví nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM), 2006. Dostupné na: http://www.streetwork.cz/content/view/202/145/. (online).

KALINA, Kamil aj.. STANDARDY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům drog uživatelům a závislým na návykových látkách. RVKPP. www.vlada.cz. 2003. (online).

MPSV ČR. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách. www.mpsv.cz. (online).

MPSV ČR. Vyhláška č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. www.mpsv.cz. (online).

SYROVÝ, Jan.  Individuální plánování – Tři základní otázky. www.socialnisluzby.org. (online).

ŘÍČAN, Pavel. Názory. In SYROVÝ, Jan, Individuální plánování – Tři základní otázky 2012. http://www.socialnisluzby.org/dokumenty/files/Syrovy_Ind_planovani.pdf. (online).

JOHNOVÁ, Milena. Plánování zaměřené na člověka. Prezentace z konference Budoucnost. Quip –  Společnost pro změnu. (online).

HERZOG, Aleš, RACEK, Jindřich. Obtížná místa inspekce ve službách KC, TP, NZDM, 2011, Konzultační den specializovaných odborníků – inspektorů kvality sociálních služeb MPSV. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/7386. (online)

HOLEČKOVÁ, Markéta a MLEJNKOVÁ, Kristýna, Konzultační den specializovaných odborníků – inspektorů kvality sociálních služeb MPSV, Téma Individuální průběh poskytování sociální služby, 2010. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/7386. (online).

HOLIŠ, Martin, Myšlenka a praxe ‑ Tématického modelu I. www.streetwork.cz. (online).

KOCMAN, David, ZIP aneb Začlenění a individuální plánování, 2012, www.socialnisluzby.org. (online).

SMULL, Michael. Naslouchat, učit se, jednat. Quip – Společnost pro změnu. 2010, www.kvalitavpraxi.cz. (online).

 

Další:

DANIEL, Dárek, email, 2011

LAURENTOVÁ, Hana, email, 2010

BREIEN, Bård, [film] Kurz negativního myšlení, 2006