kurz Změna u klienta

Kurz akreditovaný MPSV pod názvem Úvod do modelů změny u klientů sociálních služeb v rozsahu 8 hodin


Lektoři: Ing. Mgr. Aleš Herzog,a popřípadě dle domluvy je možná online účast psychologa Mgr. Jana Krajhanzla.

Kurz bude probíhat formou kasuistického semináře, kdy probereme alespoň tři až šest klientů a soustředíme se na porozumění, co jim brání dosáhnout změn v jejich životě. Výstupem tak budou inspirace, na co se může pracovník soustředit, co se pokusit ovlivňovat či aktivovat, a naopak kde je naše očekávání změny nerealistické.
V sociálních (nejčastěji nízkoprahových či adiktologických službách) jsme zvyklí používat pro posouvání klienta ke změně motivační rozhovory, které vysvětlují, co je třeba udělat pro změnu u klienta. Tento kurz nabízí další modely změny, které mohou být inspirací. Prvním je KAB model – knowledge – attitude – behaviour,, tedy znalosti – postoje – chování, který se využívá v primární prevenci. Druhý je model Povaha – Postoj – Podmínky využívaný Mgr. Janem Krajhanzlem v ekopsychologii. A třetím modelem  je Teorie plánovaného chování (Theory of planned behavior, TPB), jejím autorem je Icek Ajzen, který se používá v reklamě, v marketingu a je nyní nejuznávanější vědeckou teorií vysvětlující, proč člověk něco udělá či změní. Kurz bude probíhat tak, že obdobně jako u kurzu individuálního plánování bude Aleš Herzog při diskusi o klientech kazuistiku zapisovat, takže ten kdo přijde s klientem, bude mít i písemný výstup využitelný pro další práci.