Chyby při individuálním plánování

Chyby při individuálním plánování

Metodika pro hodnocení záznamů individuálních plánů a konkrétní příklady individuálních plánů s poukázáním na chyby při jejich formulaci.

Zákon 108/2006 Sb. ukládá sociálním službám za povinnost individuálně plánovat. Tuto povinnosti můžeme:

–          nerespektovat a riskovat správní delikt a tedy pokutu případně až odnětí registrace

–          naplňovat formálně, plánovat a vytvářet plány naoko či z vnějšího donucení, bez víry ve smysl a přínos plánování. Možná ušetříme nějakou energii tím, že všem klientům dáme do složky formulář s pár frázemi a minimem textu, ale zase o mnoho energie přijdeme nadáváním a nekonstruktivní nespokojeností.

–          Naplňovat konstruktivně, propojit s požadavky zákona s vlastní praxí, a hledat způsoby, jakými by plánování bylo užitečné pro nás i klienty. To znamená převzetí vlastní odpovědnosti za proces plánování.

Tento text navazuje na moje předchozí pátrání po vhodné podobě individuálního plánování pro nízkoprahové služby.  Je to vlastně analýza, kterou jsem realizoval v rámci své diplomové práce.

 

Kritéria pro dobrý individuální plán

Kladu si otázku, jak poznáme dobrý individuální plán. V textu Zaznamenání individuální plánování jsem vytvořil pět základních otázek, které měli pracovníkům pomoci k rozpoznání dobrého individuálního plánu. Pro účely analýzy jsem je přeformuloval do uchopitelných a hodnotitelích kritérií:

Dobrý záznam individuálního plánu obsahuje:

a)      Dostatečný popis výchozí situace: Je popsána nepříznivá sociální situace, kterou má poskytovatel s uživatelem v rámci individuálního plánu řešit. Z vymezení nepřiměřené sociální situace je zřejmé, že daný uživatel spadá do okruhu osob dané sociální služby, v níž byl plán vypracován. V textu budu toto kritérium uvádět jako Popis výchozí situace.

b)      Informační přiměřenost: Individuální plán obsahuje přiměřené množství objektivních a věcných informací s dostatečnou výpovědní hodnotou, aby mohl sloužit jako:

  1. Záznam o plánování a zdůvodnění smyslu plánování, de facto pak důkaz o poskytnutí služby a domluvě učiněné mezi pracovníkem a uživatelem.
  2. Nástroj předání informací o poskytnutí služby dalším pracovníkům.

c)      Kompaktnost: Záznam individuálního plánu obsahuje provázané základní složky:

  1. Popis nepříznivé sociální situace klienta,
  2. cíl spolupráce klienta a služby,
  3. kroky, které obě strany učiní
  4. případně revizi, pokud už došlo k uplynutí doby, na kterou bylo plánováno.

Tyto složky na sebe vzájemně logicky navazují.

d)     Dostatečná efektivita pro řešení nepříznivé sociální situace: Stanovený cíl spolupráce a stanovené kroky směřují vhodnou formou ke zlepšení nepříznivé sociální situace uživatele. Stanovený cíl a stanovené kroky směřují k rozvoji spolupráce mezi poskytovatelem služby a klientem. V dalším textu budu  toto kritérium uvádět jako Efektivita.

e)      Transparentnost:  Hodnověrně popisuje výstupy procesu plánování tzn. na čem se pracovník a uživatel služby domluvili.  Záznam plánu odráží partnerský přístup a respekt k lidským právům uživatele.

Z hlediska stanovení, zda kritérium bylo naplněno, bych rád využil stupnici využívanou pro inspekce sociálních služeb.  Budu se ptát, zda daný hodnocený plán odpovídá danému popisu kritéria a na základě odpovědi stanovím na stupnici počet bodů.

  1. Ano, odpovídá (3 body).
  2. Převážně odpovídá (2 body).
  3. Částečně odpovídá (1 bod).
  4. Ne, neodpovídá (např. volnočasové aktivity), (0 bodů).

V případě, že určité kritérium nebude naplněno, popíšu nedostatky oproti hodnocenému výroku, zdůvodním jejich závažnost (a na jejich základě snížím body). Pro přehlednost udělím body do tabulky (viz příloha č. 14). Minimálně je tedy možné získat v pěti kritériích po 3 bodech, tedy celkem 15 bodů.  Zároveň stanovuji hranici, kdy je kritérium nenaplněno, tedy kdy je možné plán pojmenovat jako nedostatečný, podobně jako při inspekcích kvality.  Je to méně než 2 body v kterémkoliv kritériu.

Příloha č. 14 Vzor tabulky pro bodování individuálních plánů

 

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace
b) Informační přiměřenost
c) Kompaktnost
d) Efektivita
e) Transparentnost
Bodů celkem          

 

Hodnocení záznamů individuálních plánů

Od roku 2009 lektoruji na téma individuálního plánování. Tyto semináře realizovala Česká asociace streetwork, Diecézní charita Olomouc, Naděje a jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Aktuálně mám rovněž semináře na toto téma u MPSV ČR akreditovány i sám jako fyzická osoba (více info na www.individualniplanovani.cz). Z těchto seminářů vzniklo více než 300 záznamů individuálních plánů.  V rámci analýzy jsem  vybral 10 individuálních plánů k analýze. Z důvodů ochrany osobních údajů popisovaných klientů jsme některé informace, např. jména, lokality, významné charakteristiky změnil, aby klienty nebylo možné identifikovat.

 

Záznam č. 1 „Plán není sankce“

Druh sociální služby: Terénní programy (zaměřené na uživatele drog).

Specifikace plánu: Mělo jít o záznam jednorázové intervence ve formě individuálního plánu.

„Robertovi je 30 let, bere 10 let, je injekčním uživatelem pervitinu a kouří THC. Bydlí v bytě s maminkou a jejím přítelem, a také se svým bratrem.

Robert pracuje příležitostně, bere dávky. Zjistili jsme od jiného klienta, že mimo jiné získává peníze z prodeje prezervativů, které dostává při výměně stříkaček od pracovníků TP. Robert se k tomu přiznal. Byl tedy znovu poučen o následcích zneužívání služby. Pracovníci se s ním dohodli a naplánovali, že bude dostávat menší množství kondomů.

Záznam získal celkem 3 body z 15 možných, nejméně (0) bodů získal v kritériích kompaktnost a efektivita, viz příloha č 15. U kritéria a) Popis nepříznivé sociální situace je zřejmé, že Robert spadá do okruhu osob služby, neboť je injekčním uživatelem drog. Není ale zřejmé, jakou specifickou část jeho nepříznivé sociální situace má sestavený plán řešit.  Plán jde proti motivaci Roberta přivydělávat si prodejem kondomů. U kritéria b) Informační přiměřenost se dozvídáme, že na základě zjištění, že Robert prodává kondomy, došlo k domluvě o zmenšení výdeje. Aby záznam byl využitelný pro další pracovníky, mělo by být uvedeno, jaké množství a v jakém čase bude Robertovi vydáváno méně kondomů. Kritéria c) Kompaktnost ani u kritéria d) Efektivita nejsou  naplněna, neboť v podstatě nedochází k individuálním plánování za cílem zlepšení klientovi situace. Poskytovatel zde řeší svůj provozní problém, předejít zneužívání kondomů. To je pochopitelné, nicméně to nemá téměř nic společného se sestavováním individuálního plánu.

Situace by mohla mít výchovný a plánovací potenciál, pokud bychom domluvu a plán vedli k tomu, aby si uživatel služby ve spolupráci s pracovníkem ujasnil, jak chce získávat finanční prostředky případně, jak jsou jeho způsoby získávání finančních prostředků v souladu s dobrými mravy. Chybou je, že nejde o sestavení individuálního plánu, ale o řešení provozních obtíží zařízení, při nichž doposud docházelo ke zneužití vydávaného materiálu a s klientem bylo proto domluveno nápravné režimové opatření.

Hodnocení záznamu č. 1

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace X 1
b) Informační přiměřenost x 2
c) Kompaktnost x 0
d) Efektivita x 0
e) Transparentnost X 2
Bodů celkem         3

 

Záznam č. 2 „Dostatek informací pro závažná tvrzení“   

Druh sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Popis situace: „Klientka Hana má 17let, přišla do klubu v létě 2010 spolu s mladší sestrou, která už do klubu chodila půl roku. Po prázdninách přestala chodit na klub a v říjnu se vrátila. Žije pouze s matkou, která má nového přítele, s ním vychází dobře. Biologický otec je závislý na alkoholu a trpí psychiatrickou poruchou. Je střídavě hospitalizován v PL a střídavě žije u své matky – Haniny babičky. Klientku navštěvuje sporadicky – 1x za měsíc či dva. Vztah k otci má spíše negativní. Rodina se dostala do dluhů a údajně z jeho strany došlo i k nějakému sexuálnímu obtěžování klientky. Klientka studuje 2. ročník zdravotní školy. Má ve škole problémy se dvěma předměty. Učí se dle nálady a motivace. Má pestré zkušenosti s nealkoholovými drogami. Jde o jednorázové užití (pervitin, extáze, lysohlávky, trip). Pravidelně víckrát denně užívá marihuanu nebo hašiš. Alkohol skoro nepije (otec alkoholik). Přítele nemá a přátel má málo. Na klubu je v kontaktu jen s klíčovým pracovníkem. Má spíše kamarády kluky, ale o vztah nestojí.

Cíle spolupráce

–           Být dobře informovaná o rizicích spojených s užíváním návykových látek, tak aby nespadla do závislosti.

–           Podporovat a motivovat v k lepším výsledkům ve škole.

Kroky:

–          Hana bude docházet za klíčovým pracovníkem 1x týdně na konzultace;

–          Zároveň spolu s klíčovým pracovníkem projdou dostupné materiály o rizicích spojených s užíváním drog, aby byla dobře informovaná;

–          Hana začne více vyhledávat kontakty se svými vrstevníky a to především s dívkami, protože uznala, že ačkoliv má klučičí kamarády, žádný z těchto přátel není opravdový, ke kterému by chovala plnou důvěru.“

Je o styl příběh v kombinaci s úkolovým pojetím, což je část týkající se nepropadnutí. Plán získal celkem 8 bodů z 15 možných (příloha č. 16). Nejlépe uspěl v kritériu a) výchozí situace, z kterého je zřejmé, že jde o klientku v obtížné životní situaci. V kritériu b) informační přiměřenost získal 1 bod. Chybí zde více informací o snech a přáních klientky a její motivaci k čerpání služby. Povídá si s pracovníky o svém vztahu s otcem? V kritériu č. c) kompaktnost získal záznam plný počet bodů. Jednotlivé složky záznamu na sebe navazují. V kritériu d) efektivita získal záznam 1 bod. Body snižuji za to, že cíl spolupráce nedostatečně zrcadlí nepříznivou situaci klientky, pro tento typ plánu by stálo za to spíše zjistit více informací jednak o roli otce v jejím životě a jednak o tom, proč se vyhýbá sociálním kontaktům. Po získání dostatku informací můžeme zkusit stanovit jiné cíle spolupráce, společné pro klientku i pracovník. Např. „být dobře informovaná o rizicích spojených s užíváním návykových látek“ je pohled pracovníka.  Podporovat a motivovat v k lepším výsledkům ve škole opět spíše z pohledu pracovníků je činnost pracovníka, nikoliv cíl spolupráce. Ty by mohly vypadat například takto:

–          Hana si ujasní, ve kterých situacích její chování připomíná otcovo, kdy od svých problémů utíká ke drogám.

–          Hana si ujasní, jaký postoj ke drogám vlastně chová a co ji na drogách nejvíce láká a jak moc a co chce či už nechce užívat.

–          Hana si ujasní, proč se vyhýbá lidem a navázání bližšího vztahu a o jaké vztahy stojí.

–          Hana nepropadne v pololetí, nebo maximálně z jednoho předmětu.

Rovněž kroky by bylo vhodné formulovat v souladu s úkolovým pojetím měřitelněji a časově ohraničit:

–          Hana se připraví na 2 klíčové testy, které budou za 14 dní. Bude se připravovat tyto dny… V úterý dojde za pracovníkem a napíše si test nanečisto…

V kritériu e) transparentnost uděluji záznamu 1 bod.  Informace o možném sexuálním zneužívání jsou velmi citlivé a formulace „údajně z jeho strany došlo i k nějakému sexuálnímu obtěžování klientky“ vyvolává spekulace. Pokud je to informace od klientky, měla by být v přímé řeči, pokud od někoho jiného např. od klientčiny sestry, měla by se do záznamu dostat až po té, až se jí citlivě dotážeme. Ze záznamu je zřejmé, že si pracovníci uvědomují velkou zátěž, která na klientku doléhá. Oceňuji snahu se na tuto oblast zaměřit.

Chybou je nedostatek informací o důležitých aspektech nepříznivé sociální situace. Cíle spolupráce nejsou zaměřeny efektivně vzhledem k řešení nepříznivé sociální situace klientky. V plánu není uveden zdroj informací pro velmi závažné tvrzení.

Hodnocení záznamu č. 2

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace x 3
b) Informační přiměřenost X 1
c) Kompaktnost x 3
d) Efektivita X 1
e) Transparentnost X 1
Bodů celkem         8

 

Záznam č. 3 „Neopomíjet nejzávažnější chování“

Druh sociální služby: Terénní programy pro lidi bez přístřeší

„Pan Ivan (62let), dlouhodobě žije na ulici (cca 18let), předtím byl 11let ve výkonu trestu za násilný trestný čin – napadení nožem, kromě bratra není s nikým z rodiny v kontaktu. Kontakt není možné obnovit kvůli vraždě v rodině. Zdravotně je na tom klient dle svých slov špatně, udává srdeční obtíže, epilepsii, vysoký krevní tlak. V současné době pobírá sociální dávky bez nároku na starobní i invalidní důchod. Odmítá pomoc při shánění prostředků na nákup léků, které nechce brát. Momentálně je bez občanského průkazu. Díky své malé postavě a nízké váze je často terčem útoků jiných lidí z ulice. Je samotář, nemá vztahy s jinými lidmi bez domova. Nemá stálé místo k přespávání a nemá si kam schovat věci. Již několikrát byli pracovníci svědky, že v případě slovního napadení pan Ivan vytahuje nůž, či vyhrožuje, že jej vytáhne. Důsledkem jeho opakujícího se agresivního jednání je dlouhodobý zákaz užívat poskytované sociální služby pro lidi bez přístřeší v několika zařízeních ve městě s výjimkou terénních programů

Cíle spolupráce:

–          Získání a udržení OP.

–                     Ujasnění si nabídek ubytování či jiného vhodného bydlení.

–                     Sehnání si konkrétní ubytovny.

–                     Ujasnění si výhody získání možnosti průkazu ZTP

Kroky v oblasti ubytování:

–          Pracovník předá klientovi seznam ubytoven v Plzni, pan Ivan si sám či v případě zájmu s pracovníkem projde seznam a zkusí si vytipovat možnosti.

–          Dojde na domluvenou schůzku s pracovníkem a na vytipované ubytovny zavolá či zajde v případě zájmu s pracovníkem.

Kroky v oblasti získání občanského průkazu:

–          Dostavit se na smluvenou schůzku s pracovníkem a společně s ním zajít požádat o OP.

–          Pan Ivan s pracovníkem budou hledat možnosti, kde získat prostředky nutné k vyhotovení OP.

–          Pan Ivan si ujasní, kam peníze, které bude potřebovat, uschová.

Další kroky

–          Pracovník TP panu Ivanovi předá informace o možnosti a výhodách získání průkazu ZPT a pan Ivan si ujasní, zda by stál o to průkaz pokusit získat.

Popis situace v záznamu plánu odpovídá stylu příběh, ale cíle a další části jsou v úkolovém pojetí.  Kritéria a) popis nepříznivé situace, b) informační přiměřenost a efektivita považuji za naplněná (viz příloha č. 16). Bohužel u kritéria c) kompaktnost snižuji bodové hodnocení o dva body. Důvodem je, že se v cílech spolupráce vůbec nepromítá jeden z aspektů nepříznivé sociální situace pana Ivana, a to jeho konfliktní a potenciálně násilné chování, které je popsáno v charakteru nepříznivé sociální situace. Při návrhu cílu spolupráce by pracovníci měli vždy provést analýzu dostupnosti a závažnosti, což znamená zvažovat:

–          Dostupnost tématu. Vyhodnotíme, zda je klient ochoten se o daném tématu s námi komunikovat, hledáme tzv. otvíráky, tedy témata a zakázky, při nichž bude snadnější získat klientovu důvěru a komunikovat s námi.

–          Závažnost tématu. Vyhodnotíme, jaká témata jsou v rámci klientovi nepříznivé sociální situace nejvíce zásadní, obsahují reálné hrozby pro klienta, jeho okolí či společnost. Tato témata bychom neměli míjet.

Čili pokud vyhodnotíme a popíšeme v popisu nepříznivé situace hrozbu, že pan Ivan „vytahuje nůž“a je vznětlivý, měli bychom v rámci cílů spolupráce toto téma nadnést a vyjednávat. Nemusí se přitom dařit dohodnout cíl spolupráce negací rizikového chování klienta např. „pan Ivan přestane řešit konflikty hrozbou nožem, aby se nedostal do vězení“. Většinou se lze domluvit s klientem na jemnější kompromisní variantě, např.: „Cíl: Pan Ivan získá náhled na možné důsledky svého jednání, konkrétně vyhrožování a používání zbraně. Nebo „Pan Ivan si ujasní, zda chce riskovat, že někomu nožem ublíží“. Odpovídajícím krokem bude, že si s klientem domlouváme prostor pro komunikaci o tématu: Poskytovat během rozhovorů na dané téma klientovi zpětnou vazbu o jeho chování. V případě, že pan Ivan komunikaci o daném tématu úplně odmítá, tak by se v záznamu plánování mělo objevit, že pracovníci téma otevírali, ale klient o něm odmítá komunikovat. Protože to v záznamu není, snížil jsem body u kritéria e) transparentnost. Pan Ivan by mohl při seznámení se svým záznamem jednat velmi podrážděně. Chybou je, že daný individuální plán nereaguje na důležitý aspekt nepříznivé sociální situace klienta. Plán zároveň není dostatečně transparentní pro klienta.

 

Příloha č. 17 Hodnocení záznamu č. 3

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace x 3
b) Informační přiměřenost x 3
c) Kompaktnost X 1
d) Efektivita x 3
e) Transparentnost X 1
Bodů celkem         11

 

Záznam č. 4 „Plán má řešit nepříznivou sociální situaci“

Druh sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě.

„Současný stav: Petra musela opakovat pátou třídu. Důvodem bylo matčino přání, aby chodila do stejné třídy jako její sestra (dvojče), která propadla. Petra se za opakování třídy stydí, měla totiž dobré známky. Aktuálně nemá dobré známky z matematiky. Chtěla by si známky vylepšit a do nového školního roku nastoupit již částečně připravena na učivo z matematiky. Jejím snem je stát se ekonomkou nebo právničkou.

Cíl uživatele:

–          Mít na vysvědčení nejhůře trojku z matematiky, přes prázdniny opakovat a připravovat se na nové učivo.

Dílčí cíle:

–          Chodit na doučování v klubu.

–          Zopakovat si učivo z pátého ročníku.

–          Pochopit alespoň první dvě kapitoly z učebnice pro šestý ročník.

Kroky:

–          Petra bude chodit na doučování do klubu zpočátku 3x týdně, poději 2x týdně

–          Do konce školního roku bude opakovat učivo pátého ročníku – klíčový pracovník vytvoří cvičné testy podle učebnice.

–          O prázdninách bude docházet na doučování minimálně 1x týdně, začne se s vysvětlováním první kapitoly, klíčový pracovník opět vytvoří cvičné testy podle učebnice, které bude klientka psát po vysvětlení určitého úseku látky. Tyto testy budou také sloužit jako předmět hodnocení.

–          Snaha zavést naučené či procvičované, také do jiných aktivit, aby doučování neprobíhalo jen nudnou školní formou a bylo zábavné.

Kriteria hodnocení (jak poznáme, že byl cíl naplněn):

–          Závěrečné vysvědčení.

–          Průběžné výsledky cvičných testů.

–          Závěrečný test, který shrne vše, co zvládla přes léto.“

Jde o individuální plán blízký modelu plánování zaměřeného na výsledek, tedy ve stylu úkol. Problémem tohoto stylu plánování může být jednorozměrnost, čili zúžení pozornosti pouze na jeden vybraný aspekt obtíží klienta. V kritériu a) popis nepříznivé situace a v kritériu c) kompaktnost uděluji pouze jeden bod a v kritériu b) informační přiměřenost dávám 2 body (viz příloha č. 18). Pokud nebudeme považovat samotný fakt života v sociálně vyloučené lokalitě za nepříznivou sociální situaci, pak popsanou nepříznivou situací je spíše trauma z přestupu o třídu níže z důvodu rozhodnutí rodiče, než špatný školní prospěch. Ale to není popsáno v cílech a krocích.  Dívka dle popisu nepropadá.  Plán působí, jakoby zařízení bylo pouze doučovacím kroužkem. Neříkám, že to není důležité, hlavně u klientů, kteří propadají nebo propadnutí jim hrozí, ale měli by tam být i jiné prvky. Pokud ale zařízení zdůvodní nutnost doučování, např. v případě když dítě propadá či potřebuje mít z nějakého důvodu dobrý prospěch, avšak rodiče se s ním neučí, ani škola či jiná instituce mu v okolí neposkytují doučování, může být plán účelný. Má totiž jasně termínované a popsané kroky, je měřitelný a pro klientku srozumitelný. Proto jsem v kritériích d) efektivita a e) transparentnost nesnížil body. Chybou je nedostatečný popis nepříznivé sociální situace, respektive nesprávné nebo nedostatečně zdůvodněné zaměření cíle spolupráce.

Hodnocení záznamu č. 4

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace X 1
b) Informační přiměřenost X 1
c) Kompaktnost X 3
d) Efektivita x 3
e) Transparentnost x 3
Bodů celkem         11

 

 

Záznam č. 5 „Cíl má být přiměřený vztahu s klientem“

Druh sociální služby: Nízkoprahové denní centrum.

„Anamnéza: Žena 68 let, starobní důchodně, zanedbaná, znečištěná, hladová, zmatená. Pobírá důchod cca 6 500,- Kč. Žije se dvěma syny ve věku 28 a 30 let na ulici cca půl roku. O dům přišli prodejem za nevýhodnou cenu. Po zaplacení exekucí zůstali bez úspor. Žena má špatný zdravotní stav, těžko si uvědomuje reálnou situaci. Říká, „že by dům měla dostat zpátky“, neorientuje se v reálném životě. Odmítá domov důchodců i psychiatrickou léčbu. Chtěla by bydlet alespoň v nájemním bytě. Synové nyní bydlí na ubytovně v sousedním městě, matku vzali s sebou, chtěli se o ni starat. Jelikož má žena velké potíže s hygienou, konkrétně urologické problémy, tak ji z ubytovny vyhodili. Nyní je opět na ulici, spí nelegálně ve svém původním domě, který je v prodeji. Chodí tam večer rozbitým oknem. Nevychází s penězi, navštěvuje nepravidelně NDC, má opět zdravotní problémy, které nechce řešit lékařskou péčí. Žádá od nás peníze. Nemá co jíst, nevystačí s důchodem, ale neumí vysvětlit, jak jej utratí.

Cíle:

–          Naplnit její základní životní potřeby.

–          Dostat ji z ulice.

–          Zlepšit její zdravotní stav.

–          Zlepšit hospodaření s příjmem.

 Kroky:                      

–          Poskytneme čisté šaty, jídlo, hygienu, zázemí pro pocit bezpečí, regenerace, navázání vztahu.

–          Najdeme přechodné ubytování, zažádáme o byt na pečovatelské službě, v Domově pro seniory. Sociální pracovnice vypíše žádosti, obvolá, spojí se s obvodním lékařem, doprovodí tam klientku, kontaktuje odborníky a získáme tak zdravotní posudky pro její přijetí do vhodného zařízení.        

–          Sociální pracovnice nabídne pomoc s rozpočtem, nejen krátkodobě, ale i vytvořením např. finanční rezervy.“

Jde o plán popsaný v kombinaci stylů příběh a úkol. Je zřejmé, že klientka je v nepříznivé sociální situaci. Kritérium a) popis výchozí situace je naplněno. Nedostatek spatřuji v naplnění kritérií b) informační přiměřenost (1 bod z 3 možných), d) efektivita (1 bod ze tří možných) a e) transparentnost (1 bod ze tří možných), viz příloha č. 19. Chybí více informací o tom, nakolik je klientka motivovaná k dlouhodobé spolupráci se zařízením. Píše se: „dochází nepravidelně“. Pokud je tomu tak, a pracovníci nemají s klientkou pevný rámec spolupráce, je šance na efektivní postup. Cíle spolupráce a kroky jsou stanoveny z pohledu pracovníků a poskytovatele: „dostat ji z ulice“, „zlepšit její zdravotní stav“, „sociální pracovnice vypíše, obvolá.“ To vyvolávám otázky ohledně transparentnosti plánu. I přesto, že je klientka pravděpodobně omezena co se týká jejích skutečných možností a schopností, je dobrou praxí formulovat cíle spolupráce a kroky tak, aby z nich byla zřejmé její aktivita, např. jak často by se paní měla do služby přicházet, aby mohla svoji situaci s pracovníky řešit.

Chybami v tomto záznamu individuálního plánování je formulace cílů a spolupráce a kroků převážně z pohledu činností pracovníků. Rovněž se cíle spolupráce z popisu zdají příliš ambiciózní, nepřiměřeně popsané míře kontaktu a vztahu s klientkou. Plán proto nemusí být pro klientku transparentní. Zde by bylo vhodné uplatnění metod z modelu individuálního plánování zaměřeného na člověka např. zapojení synů do procesu plánování a podobně.

Hodnocení záznamu č. 5

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace x 3
b) Informační přiměřenost x 1
c) Kompaktnost x 1
d) Efektivita x 2
e) Transparentnost X 1
Bodů celkem         8

 

 

Záznam č. 6 „Nevynechat podstatné“

Druh sociální služby: Kontaktní centrum.

Popis situace klientky s důrazem na nepříznivou sociální situaci:

„Naďa, věk 29 let, dle svých slov od 14 let injekčně užívá pervitin, poslední 3 roky navíc na lékařský předpis po pádu z okna hodně užívá legální opiáty, připouští, že je na nich také závislá.  Daří se jí pracovat a to jako dělnice v továrně, navíc se již pátým rokem pokouší dálkově dodělat maturitu. Bydlí s matkou, říká, že má dobré rodinné vztahy. Na dotaz, zda její matka o jejím užívání ví, říká, že možná ano. Nicméně hrají divadlo, jedna, že nebere, a druhá, že o braní neví. Jako důvody užívání pervitinu uvádí „vydržet 3 směnný provoz“. Nicméně občas připustí, že ji pervitin také baví. Naďa měla před měsícem zdravotní problémy, a absolvovala operaci na poslední chvíli. Poté během týdne podepsala revers a opustila nemocnici, okamžitě začala opětovně brát pervitin, čímž došlo ke zdravotním komplikacím ohrožujícím život. Vše protrpěla doma, díky intoxikaci ani nešla do nemocnice, uvádí, že se bála. Klientka sama říká, že ví, že situaci nezvládá, protože ani přímé ohrožení života nebylo důvodem přestat brát. Přichází ve velkém strachu, s chutí něco dělat, hovoří o potřebě léčby. Zatím má jedinou zkušenost s léčbou a to, že dvakrát navštívila psychiatra – adiktologa.

Cíle spolupráce:

–          Ujasnit si rozhodnutí o abstinenci, zvážit přínosy a rizika.

–          Hledat motivaci a zdroje podpory v případě abstinence.

–          Ujasnit si, zda by bylo lepší se pokusit o svépomocnou detoxifikaci a abstinovat vlastními silami, nebo nastoupit do léčby jakéhokoliv druhu např. ambulantní docházení k psychiatrovi, rezidenční léčba v psychiatrické léčebně nebo terapeutické komunitě.

Kroky:

–          Hledání důvodů k abstinenci.

–          Klientka sama zkusí abstinovat od pervitinu.

–          V případě rozhodnutí, že potřebuje k abstinenci léčbu či další pomoc, hledání vhodného typu léčby.“

Opět jde o kombinaci záznamu ve stylech příběh a úkol. Kritéria a) popis výchozí situace, b) informační přiměřenost a e) transparentnost jsou splněna, viz příloha č. 20. Nedostatek spatřuji u kritéria c) kompaktnost, kde snižuji o 1 bod. Popsaná nepříznivá situace je relativně široká, obsahuje kromě problematiky závislosti také zanedbání zdravotního stavu, je zde téma udržení si pracovního poměru, dostudování školy i téma soužití s matkou. V cílech spolupráce se však zúží na jedno téma a to rozhodnutí k abstinenci, navíc formulované do podoby pátrání po motivaci. Přitom klientka uvádí, že motivaci má. Dále nevidím důvod proč se vyhýbat celostnímu přístupu a nepokusit se dojednat i tyto oblasti do cílů spolupráce např.: „nezanedbat léčbu zdravotních komplikací, udržet si práci, zvládat spolužití s matkou, dostudovat zdravotnickou školu“. Dále snižuji o 2 body v kritériu d) efektivita. Klientka „přichází ve velkém strachu, s chutí něco dělat, hovoří o potřebě léčby.“ Tomu by slušely kroky výrazně více v podobě SMART, než jsou formulovány: „Hledání důvodů k abstinenci. Klientka sama zkusí abstinovat od pervitinu.“ Kdy a s kým bude klientka hledat důvody k abstinenci a zvažovat vhodnou formu léčby, a to v následujících dnech? Jak to bude s užíváním drogy v následujících dnech?

Chybou v záznamu je omezení cílů spolupráce pouze na část popsané nepříznivé situace, kdy navržené cíle spolupráce jen částečně přiléhají k jejímu popisu. Další chybou je malá konkrétnost navržených kroků a tudíž nízká efektivita plánu.

Hodnocení záznamu č. 6

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace X 3
b) Informační přiměřenost X 3
c) Kompaktnost x 2
d) Efektivita x 1
e) Transparentnost X 3
Bodů celkem         12

 

Záznam č. 7 „Jazyk plánu“

Druh sociální služby: Nízkoprahový klub pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě.

„Nepříznivá životní situace: Klient, kterému je 14 let, jmenuje se Vilém. Žije v neúplné rodině s otcem ve vyloučené lokalitě. Otec je alkoholik, matka zemřela před třemi lety. Žije společně s pěti sourozenci. Tři jsou mladší než on, dva starší jsou na drogách, žijí na ulici, domů se chodí akorát vyspat či něco ukrást, aby měli na fet. Vznikají vyhrocené situace, otec psychicky nezvládá celou rodinnou situaci, jednoho ze závislých synů bodnul nožem, celá rodina toho byla přítomna. Rodina žije ze sociálních dávek. Ty nejsou úplně nejmenší, ale nezvládají s těmi penězi správně hospodařit. Děti často chodí hladové. Otec nepracuje. Chlapec do zařízení chodí pravidelně 2x – 3x týdně. Chodí do 8. třídy ZŠ. Začíná se dostávat k drogám. Zatím není závislý, ale experimentuje s nimi. Chce dochodit základní školu a vyučit se. V poslední době ale chodí za školu. Jsou viditelné i změny v chování – dříve byl společenský, sportovně založený, ale nyní méně mluví, je zádumčivý. Začínají se objevovat násilnické sklony, přiznal se, že ubil s kamarády kočku k smrti, utrhli jí packu…. Na to konto dostal zákaz do klubu na 14 dní. Rodina je pod dohledem sociální pracovnice. Přes to všechno je to vnímavý a citlivý kluk, který o všem přemýšlí, je vidět, že se ho vše dotýká.

Cíl spolupráce:

–          Uvědomit si svůj postoj k rodině (co pro něj znamená rodina, co pro něj znamenají sourozenci) – minimalizovat dopady těžkého života v rodině.

–          Uvědomit si svou situaci (konkrétně otec už to nezvládá; proč pobodal jeho bratra).

–          Dokončit základní vzdělání (na konci školního roku nebude mít žádnou pětku), využívat služeb doučování a možnosti vypracování domácích úkolů v klubu.

–          Snažit se chodit pravidelně do školy (minimalizovat záškoláctví).

–          Uvědomit si, jak nahlíží na svou agresi (uvědomit si co se stalo a proč, že není normální ubít zvíře k smrti).

Kroky:

–          Pravidelně budeme hovořit o situaci v rodině, nabídnout mu možnost, že se může vypovídat o tom, jak se cítí.

–          Pravidelné doučování, alespoň jednou do týdne se spolu podíváme na problémové předměty.

–          Vždy nám popravdě poví důvod, proč nešel do školy, popř. společně najdeme řešení, jak napomoci tomu, aby se situace změnila.

–          Pobavit se o tom, co pro něj znamenalo ubít zvíře, jak mu v tu chvíli bylo, jak mu bylo po tom, co kočku umlátil, nabídnutí vybití energie jiným způsobem (v zařízení máme boxovací pytel).“

Jde o individuální plán zpracovaný ve stylu příběh. Shledávám jen dílčí nedostatky, viz příloha č. 21. U kritéria b) informační přiměřenost by bylo vhodné lépe popsat vztah klienta k zařízení, motivaci k čerpání služby. Také by bylo vhodné se vyhýbat vyloženě slangovým výrazům, přestože někteří autoři zdůrazňují „princip užívání neprofesionálního jazyka. Plán musí být formulován tak, aby byl srozumitelný všem, kteří se na jeho vytvoření a realizaci podílejí“ (MATOUŠEK, PAZLAROVÁ a BALDOVÁ, 2008, s. 10). U kritéria d) efektivita by bylo vhodné ve SMART podobě podrobněji formulovat kroky v oblasti doučování a rovněž předcházení záškoláctví, což jsou oblasti, které mohou přispět k nesplnění jednoho z cílů klienta a to dokončení základní školy. A u kritéria e) transparentnost vidím jako obtíž, že záznam obsahuje často hodnocení z pohledu pracovníků, a je otázkou, zda by s tímto viděním klient souhlasil. Záznam je zpracován správně, s drobnými chybami.

Hodnocení záznamu č. 7

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace X 3
b) Informační přiměřenost x 2
c) Kompaktnost X 3
d) Efektivita x 2
e) Transparentnost x 2
Bodů celkem         12

 

 

Záznam č. 8 „Kroky musí na sebe navazovat“

Druh služby: Nízkoprahové denní centrum.

„Petrovi je přibližně 50 let, je závislý na alkoholu, několikrát byl na léčení, většinou neúspěšně. Bez alkoholu vydržel jen krátké období, po pracovním neúspěchu následoval relaps a následně dlouhodobá recidiva, několikrát rozvedený, má dvě děti z manželství, se kterými se nestýká. Byl podnikatel, tudíž byl zvyklý na vysoký příjem. Z podnikání si nadělal dluhy. Prostřídal několik zaměstnání s nadprůměrným výdělkem. Střídavě několik let navštěvoval noclehárnu i NDC. Je schopný sebereflexe, k pracovníkům má dobrý vztah. Manuálně zručný a při požádání nějaké pomoci byl ochotný. Objevuje se po „pijácké epizodě“, když je týden na ulici, cítí se na dně, lituje se. Říká, že je na tom lépe než ostatní klienti, uvádí, že se necítí jako „klasický bezdomovec“.

Cíle spolupráce:

–          Ujasnit si, jak se bránit další recidivě.

–          Zjistit příčiny pracovního selhání a návazně jak se tomu vyhnout.

–          Zjistit jestli je možnost obnovit kontakty s rodinou a co proto udělat.

–          Mít možnost noclehu a odpočinku přes den.

–          Mít možnost hygieny a poskytnutí ošacení a hygienických potřeb.

–          Setkat se s lidmi a komunikovat s nimi i pracovníky.

–          Možnost si uložit peníze.

–          Vyzvedávat poštu.

–          Možnost si zavolat i přijímat hovory ohledně zaměstnání.

Kroky:

–          Být prostředníkem v komunikaci s rodinou.

–          Nabídnout či doporučit nějakou formu léčení.

–          Zprostředkovat konzultaci s psychiatrem.“

Záznam je zpracován ve stylu příběh. Záznam získal celkem 11 bodů. Kritéria a) popis výchozí situace, b) informační přiměřenost a e) transparentnost shledávám naplněna zcela, viz příloha č. 22. Popis výchozí situace je podrobně zpracován. Významný nedostatek shledávám ve zpracování cílů spolupráce a kroků. Řada cílů spolupráce není rozpracována v konkrétních krocích, a proto snižuji v kritériu c) kompaktnost hodnocení o dva body.  Stejně snižuji i u kritéria d) efektivita. Připadá mi vhodnější v tomto případě zúžit cíle spolupráce, a některé zde uvedené položky přesunout do kroků. Cíli spolupráce by tak mohlo být: „Získat práci. Mít podporu pro období, než najde Petr práci. Ujasnit a přijmout kroky, aby Petr znovu díky užívání alkoholu nepřišel o práci a neskončil bez prostředků na ulici.“ A další cíle by se přesunuly mezi kroky. Vhodné by bylo vymezit, jak často a s kým bude Petr docházet na poradenství.  Chybou v tomto plánu je, že na některé cíle spolupráce nenavazují dílčí kroky. Stanovené kroky nejsou dostatečně uchopitelné pro praktickou realizaci.

Hodnocení záznamu č. 8

 

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace x 3
b) Informační přiměřenost x 3
c) Kompaktnost x 1
d) Efektivita x 1
e) Transparentnost x 3
Bodů celkem         11

 

 

Záznam č. 9 „Nezapomenout podstatné skutečnosti“

Druh sociální služby: Terénní programy pro ženy pracující v sexbyznysu.

„Popis nepříznivé situace: Ivaně je 18 let. Kontaktovali jsme ji při výjezdu v nočním klubu, kde chtěla otestovat na pohlavní choroby.  Při předtestovém poradenství jsme si všimli, že je klientka smutná. Z rozhovoru vyplynulo, že klientka odešla z domova, protože matka si našla nového přítele, který ji bil. Neměla kam jít, proto skončila v klubu. V klubu všichni berou drogy včetně majitele, ona jediná zatím nic nebere. Má strach, že když zůstane v klubu, že začne taky. Chtěla by odejít, ale nemá kam. Domu se vrátit rozhodně nechce. Má nedokončenou střední školu, ráda by ji dodělala. Pracovnice si s klientkou vyměnily telefonická čísla.

Cíl spolupráce:

–          Najít bydlení.

Kroky:

–          Ivana si sežene všechny své doklady (vysvědčení, občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny). My jí seženeme seznam zařízení, kam by se mohla uchýlit, např. Dům na půl cesty. Zjistíme, jestli je v zařízeních volné místo.

–          Ivana si sbalí si všechny věci do tašky a bude připravena k odchodu.

–          Příští středu 30. května 8:00 ráno na zastávce 500 metru od klubu naložíme klientku a odvezeme do vybraného zařízení.

Revize:

–          Klientka přišla ve smluvený čas. Odjeli jsme společně do azylového domu, kde byla předána návazné instituci.“

Jde o záznam ve stylu úkol. Hodnotím celkem 10 body z 15ti možných, viz. příloha č. 23. Hodnocení snižuji o dva body u kritéria b) informační přiměřenost. U tak závažné události jako odchod ženy pracující v sexbyznysu od zaměstnavatele, asi každého napadne otázka: Nehrozí negativní či dokonce agresivní reakce zaměstnavatele, např. protože má žena v zařízení dluhy? Záznam nám o tom nic neříká. Přitom by stálo do plánu přímo dát oblast „Rizika“. Rovněž snižuji hodnocení o dva body u kritéria b) kompaktnosti, kdy mezi cíli spolupráce nejspíše patří „ukončit působení v sexbyznysu“, nebo „zvládnout odchod z nočního klubu“. V rámci kroků záznam působí, že úloha pracovníků končí předáním do jiné služby. Dobrou praxí by zde bylo kontraktovat možnost další podpory klientky při novém začátku, což by se mohlo objevit např. při revizi jako další cíl spolupráce. Klientce se nemusí bydlení v azylovém domě líbit a je navázána na terénní program, takže je důležité kontraktovat kontakt. U kriteria d) efektivita snižuji bod, protože by stálo za to upřesnit kroky (zda a kdy budou pracovníci a klientka v telefonickém kontaktu. Chybami v tomto záznamu jsou chybějící informace o důležitém aspektu ovlivňujícím plán, nepřesné stanovení cíle spolupráce a nedostatečně podrobný popis kroků. Samozřejmě je možné, že v realitě tyto oblasti byly s klientkou ošetřeny a jen se nepromítly do plánu.

Hodnocení záznamu č. 9

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace x 3
b) Informační přiměřenost x 1
c) Kompaktnost x 2
d) Efektivita x 1
e) Transparentnost x 3
Bodů celkem         10

 

Záznam č. 10 „Nedostatek informací“

Druh sociální služby: Kontaktní centrum.

 „Marii je 24 let, jde o uživatelku pervitinu, užívá od 14 let. Marie je klientkou kontaktního centra od roku 2008. Vztah (důvěra) s klientkou se budoval přibližně rok. Marie o sobě řekla, že vyrůstala v DD, pochází z rozvedené rodiny, matka také bere drogy (klientka s ní není v bližším vztahu), otec je neznámý a má 2 bratry. Klientka bydlí po známých, většinou se svým aktuálním partnerem. Pokud Marie nemá partnerský vztah, řeší problémy spojené s bydlením. Marie je registrována na ÚP a pobírá sociální dávky. Marie uvádí, že její aktuální zdravotní stav je dobrý. Sdělila, že často střídá chlapy. Antikoncepci hormonální nemá, občas používá prezervativ.  Marie byla v minulosti 3x na interrupci. Marie využívá služby výměnný program, potravinový servis a hygienický servis.

Cíle spolupráce:

–          Pomoci najít stabilní bydlení.

–          Udržení se na ÚP a udržení si dávek.

–          Vedení bezpečnější sexuálního života, snížení rizika dalšího nechtěného těhotenství.

Kroky:

–          Seznámit s možnostmi nabídky bydlení (internet, noviny…) a možnostmi ubytoven ve městě, s Marií jsme se dohodly, že bude docházet do kontaktního centra v intervalu 1x – 2x týdně a vždy se podíváme do novin a na internet.

–          Pomoci ujasnit své nároky na bydlení (ceny, velikost bytu, spolubydlící…).

–          Trénink komunikačních dovedností – nácvik rozhovoru s potenciálním pronajimatelem.

–          Pracovníci budou Marii připomínat docházení na ÚP.

–          1x za 14 dní sezení na téma bezpečného sexu. Budeme se bavit o možnosti antikoncepce, výhodách a nevýhodách hormonální antikoncepce. Navíc pokaždé dáme Marii „preventivně“ kondomy, aby se nedostala do situace, kdy nemá.“

Záznam je zpracován ve stylu příběh. Získal celkem 13 bodů z 15ti možných, viz. příloha č. 24. Záznam je zpracován kvalitně. Snižuji body pouze u kritéria b) informační přiměřenost, a to o jeden bod. Důvodem je, že chybí informace o tom, jaký má klientka vztah k drogám, zda zvažuje změnu, což je významný aspekt, specifický pro danou sociální službu. Chybou je nedostatek informací o důležitém aspektu smýšlení klientky z hlediska cílů dané sociální služby.

Hodnocení záznamu č. 10

 

Kritérium Ano, odpovídá Převážně odpovídá Částečně odpovídá Ne, neodpovídá Počet bodů
a) Popis výchozí situace x 3
b) Informační přiměřenost x 1
c) Kompaktnost x 3
d) Efektivita x 3
e) Transparentnost x 3
Bodů celkem         13

 

 

 

 

 

 

Vzor tabulky pro bodování individuálních plánů. Vlastní schéma.

Závěrem

Je nutné podotknout, že pokud nekvalitní záznam o indivuálním plánování nutně nemusí znamenta, že individuální plánování neprobíhá, nebo probíhá nekvalitně.

Nekvalitní individuální plán nesplňuje tato kritéria:  Popis výchozí situace, informační přiměřenost, kompaktnost, efektivita a transparentnost. Doufám, že je metodika využitelná jak pro nízkoprahové sociální služby, tak i pro ostatní sociální služby celkem. To samozřejmě ale prověří praxe po zveřejnění tohoto textu. Nabízím tyto výroky, popisující typické chyby v záznamech individuálních plánů:

–          Není popsána nebo je popsána nedostatečně nepříznivá sociální situace klienta.

–          Záznam plánu neobsahuje relevantní informace nutné k posouzení situace klienta a k činnosti poskytovatele služeb.

–          Jednotlivé části plánu na sebe logicky nenavazují, nejsou propojeny.

–          Cíl spolupráce či stanovené kroky nevedou k zlepšení nepříznivé sociální situace klienta či k sociálnímu začlenění klienta.

–          Tvůrce záznamu nepracuje citlivě s informacemi uvedenými v plánu. Záznam není transparentně zpracován vzhledem k ochraně údajů klienta či dalších osob.